Werkwijze

verticaalstreep6ed0f3dikker1-e1509109983252

blokjes Hoe is de behandeling opgebouwd?

Allereerst staat in het intake-gesprek uw verhaal centraal. Wat zijn uw klachten? Wanneer zijn deze ontstaan? Wat speelt hierbij allemaal een rol? Wat is uw vraag voor therapie? Wat is uw doel?

Buiten de klachten om, gaan we ook in op andere relevante zaken, zoals welke dingen wél goed gaan, uw werk, sociale contacten, hobby’s etc. Ook wordt er gevraagd naar hoe uw netwerk eruit ziet: wie zijn de mensen om u heen? Indien u dat wenst kan uw netwerk betrokken worden in de behandeling. U mag bijvoorbeeld altijd mensen meenemen naar de afspraken. Aan de hand van alle informatie bekijk ik of er sprake is van een DSM-5 classificatie; dit is noodzakelijk voor vergoeding door de zorgverzekering. Bij de intake vullen we een vragenlijst in, waarmee we de ernst van de klachten meten (een ‘voormeting’).

In de tweede sessie bespreken we het behandelplan: hoe richten we de behandeling in om de klachten te verminderen en uw doel te bereiken. Vaak starten we direct met de behandeling. In veel gevallen is de behandeling een combinatie van afspraken met de therapeut en huiswerkopdrachten, bijvoorbeeld in de vorm van internettherapie. In elk behandeltraject staat het stimuleren van de eigen kracht centraal. Tijdens de therapie wordt regelmatig geëvalueerd. Als het nodig of wenselijk is, kan de behandelmethode gewijzigd worden. Wanneer het doel is bereikt of u voldoende op weg bent om zelfstandig naar uw doel toe te werken sluiten we in overleg de behandeling weer af. Als er meer behandeling nodig is, dan kijken we samen gekeken naar een goede oplossing. Bij afsluiting krijgt u wederom een vragenlijst om het klachtenniveau te meten (nameting) en een cliënttevredenheid-vragenlijst.

blokjes Zorgstandaarden

Voort Psychologie werkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ (www.ggzstandaarden.nl/) . Echter kan er van deze richtlijnen worden afgeweken, bijvoorbeeld op verzoek van de cliënt. Dit wordt dan besproken en in de behandelovereenkomst opgenomen.

blokjes   Methodieken

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende bewezen effectieve methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Oplossingsgerichte Therapie en Eye Movement Desensitisation and Reprosessing (EMDR).

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is enerzijds gericht op het veranderen van de manier van denken (cognities). Als uw baas u een uitbrander geeft kunt u bijvoorbeeld denken ‘ik heb het ook niet goed gedaan’. Maar u kunt ook denken ‘mijn baas heeft zijn dag niet, daarom doet hij zo’. De meeste mensen hebben onbewust patronen in hun manier van denken; zo hebben sommige mensen de neiging om nare dingen altijd op zichzelf te betrekken. In deze therapie worden uw denkpatronen duidelijk en kunnen we er aan werken om ze aan te passen.

Anderzijds is CGT gericht op gedrag, dus wat u wel of niet doet. Ook in gedrag zijn vaak patronen zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het structureel vermijden van dingen die u eng vindt. Tijdens de behandeling kijken we hoe u uw gedrag kunt aanpassen, stap voor stap. Uiteraard is het samenspel tussen uw gedachten en uw gedrag ook heel belangrijk.

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij o.a.: angsten, depressie, dwanghandelingen, emotie-problemen, piekeren.

Bij oplossingsgerichte therapie is de achterliggende gedachte dat u zich meer gaat focussen op de oplossing dan op het probleem. Als u veel aandacht geeft aan problemen worden deze groter. Dat geldt echter ook voor de oplossingen en positieve punten. Ook die worden groter als ze meer aandacht krijgen. Dit sluit sterk aan bij mijn werkwijze die erop gericht is om juist gebruik te maken van uw sterke kanten om weer in uw kracht te komen staan.

Oplossingsgerichte therapie kan worden ingezet bij o.a.: depressie, zelfbeeld-problemen, piekeren.

EMDR is een manier om onverwerkte trauma’s of nare gebeurtenissen uit het verleden alsnog te verwerken. Daarnaast kan EMDR ook goed ingezet worden bij andere klachten zoals angsten en dwangen. Ook zijn de eerste ervaringen met EMDR bij verslavingsproblematiek en chronische pijn erg positief.

E-health
Bij internettherapie wordt gebruik gemaakt van online programma’s die specifiek gericht zijn op uw klachten. U krijgt van uw behandelaar een uitnodiging en kunt een account maken op de website van de internettherapie. Praktijk Voort Psychologie maakt gebruik van Therapieland.

Met uw account kunt u het programma starten dat uw therapeut voor u heeft klaar gezet. Voorbeelden van programma’s zijn: ‘Minder Piekeren’, ‘Depressie’ en ‘Leren omgaan met emoties’. Het programma bestaat vaak uit een stuk uitleg en daarnaast oefeningen. Wanneer u de oefeningen invult kan uw therapeut hier feedback op geven. In de afspraken met uw therapeut wordt de voortgang van de internettherapie besproken.

Naast de internettherapie maakt Voort Psychologie ook gebruik van andere moderne middelen, bijvoorbeeld handige apps of websites met veel nuttige informatie.

Voor elke klacht is wel een passend e-health programma.

blokjes Samenwerking

Voort Psychologie werkt samen met de huisartsen in de regio die zijn aangesloten bij Vicino. De huisartsen en praktijkondersteuners (POH) kunnen een doorverwijzing maken voor therapie bij Voort Psychologie. Indien nodig, en met uw toestemming, heeft Voort Psychologie overleg met uw huisarts. Bij afsluiting wordt altijd een terugkoppeling naar de huisarts gestuurd, behalve wanneer u hier expliciet bezwaar tegen heeft.

Daarnaast werkt Voort Psychologie samen met de verschillende specialistische GGZ-instellingen in de regio. Indien nodig kan Voort Psychologie haar cliënten doorverwijzen of voor consultatie vragen.

Voort Psychologie is te allen tijde bereid om samen te werken of te overleggen met andere mensen of instanties uit het netwerk van de cliënt, zoals bedrijfsartsen, UWV, leidinggevenden, scholen, maatschappelijk werkers etc. Indien er sprake is van informatie-uitwisseling zal dit altijd met toestemming van de cliënt gaan. Voort Psychologie is gewend om eventuele verslaglegging eerst met de betrokkene te overleggen voor het naar derden wordt gestuurd.